Maandag

18.30 – 20.00 Liu He Men Kung Fu & Xing Yi

Dinsdag

10.00 – 11.00 – Bewegen voor Ouderen
19.00 – 20.00 - Qi Gong

Woensdag

17.00 – 18.00 - Kung Fu Jeugd
18.30 – 20.00 - Liu He Men Kung Fu
20.15 – 21.45 - Tai Chi & Pa Kua

Donderdag

19.00 – 20.00 - Qi Gong

Vrijdag

10.00 – 11.00 – Bewegen voor Ouderen
17.00 – 18.00 Kung Fu jeugd (Gevorderden)
18.30 – 20.00 - Liu He Men Kung Fu & Xing Yi
20.15 – 21.15 - Leeuwendans (alleen op uitnodiging)

Weekend

Zaterdag: Geen reguliere lessen; vrije training in overleg
Zondag:
11.00 – 12.00 - Tai Chi pushing hands
12.30 – 14.00 - Kung Fu applicaties

Liuhemen Kungfu school wordt gesponsord door yipgroep